การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ

การพัฒนาแผนระดับชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะมนตรีสันติภาพและการสั่งซื้อแห่งชาติเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการให้คำแนะนำแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) ซึ่งรัฐบาลให้สัตยาบันในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจะทำหน้าที่เป็นชุดหลักเกณฑ์ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือป้องกันอย่างเป็นทางการสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยและที่อื่น ๆ เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการดำเนินธุรกิจ